Tin Thời Sự

Đích đến là hạnh phúc của nhân dân

“Kết quả và thành công của Đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng mới chỉ là bước mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không; có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu …

Xem thêm

Hết lòng vì sức khỏe Nhân dân

Công tác trong ngành y hơn 6 năm, bác sĩ, đảng viên trẻ Nguyễn Chí Hải (SN 1992) công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm …

Xem thêm

LỆCH CHUẨN TRONG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Văn hóa, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực nhạy cảm, tác động đến đời sống tình cảm, biến đổi nhận thức, tư tưởng con người. Thật nguy hiểm khi gần đây trong giới văn nghệ sĩ (VNS) đã xuất hiện sự lệch lạc về nhận thức, cho ra những sản …

Xem thêm

Những giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa Việt Nam – Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về Văn hóa

Cuối tháng 2 năm 1943, Đảng ta đã ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Họp từ ngày 25 đến 28.2.1943) và Đề cương về văn hóa Việt Nam (Năm 1943 của Trung ương). Trên cơ sở phương pháp luận Mác xít, …

Xem thêm