Trang chủ / Văn hóa - Tư tưởng / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Tiếng chuông cảnh tỉnh, cảnh báo không được chủ quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Tiếng chuông cảnh tỉnh, cảnh báo không được chủ quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Tiếng chuông cảnh tỉnh, cảnh báo không được chủ quan

Dương Phương Duy

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam

Đảng ta xác định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đây vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là vấn đề có tính quy luật của nhận thức, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên con đường đi lên CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta. Đồng thời, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “gốc dễ”, cội nguồn và là nguyên nhân sâu xa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn trong và ngoài nước lại không nghĩ như thế; họ đã và đang dùng mọi thủ đoạn, sử dụng “trăm phương, nghìn kế” để bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; vu cáo, buộc tội, quy kết Đảng ta bảo thủ, trì trệ, sai lầm mang tính hệ thống; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là “kéo lùi lịch sử”, “làm cho Việt Nam tụt hậu”,v.v..

Ở ngoài nước, các thế lực thù địch triệt để khai thác, sử dụng không gian mạng với “các chiêu trò phản cảm” để công kích, bôi nhọ, phủ định sạch trơn giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin – hạt nhân hệ tư tưởng vô sản.

Điều dễ nhận diện nhất là các thế lực thù địch, phản động ngoài việc cố tình “hạ bệ” chủ nghĩa Mác – Lênin, đang tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm hạ thấp giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh “sao chép tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin” và tư tưởng của các bậc tiền bối; “Hồ Chí Minh không có tư tưởng riêng” hoặc có thì đó là tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không có hệ thống; thậm chí có một số người đã “tuyệt đối hóa” vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến nghị với Đảng ta nâng tầm tư tưởng Hồ Chí Minh thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Theo họ, cách làm này là để nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin, là “con đường tẩy sạch chủ nghĩa Mác – Lênin ra khỏi đời sống tinh thần xã hội Việt Nam” mà thực chất là phủ nhận cả chủ nghĩa Mác – Lênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh, dọn đường cho ý thức hệ tư sản tràn vào Việt Nam.

Từ đó, họ phủ nhận tính hợp pháp, tính chính danh, chính đáng của Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các văn kiện của Đảng; phủ nhận vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng ta cầm quyền, lãnh đạo là không hợp hiến bởi do nội bộ Đảng tự bầu cho nhau chứ không phải nhân dân bỏ phiếu, tín nhiệm, bầu lên; con đường đi lên CNXH của Việt Nam là “vết xe đổ của Liên Xô”, là hết sức sai lầm, đã và đang cản trở lịch sử, vi phạm quy luật khách quan nên tất yếu Đảng sẽ thất bại, v.v..

Ở trong nước, một số người thiếu thiện chí, có có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta, đã ngụy tạo bằng cách viết “tâm thư”, “kiến nghị” gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiến nghị Đảng bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ giữ lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên cớ, lý do họ đưa ra thì nhiều, song chủ yếu là do chủ nghĩa Mác – Lênin là “học thuyết ngoại lai”, “không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam”; từ đó thừa nhận hệ tu tưởng tư sản là “mốt”, “hợp thời”, cần đưa vào Việt Nam.

Họ cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin quá cũ, lỗi thời; đã là của quá khứ nên rất lạc hậu, không phù hợp với diễn tiến của thời đại cách mang công nghiệp 4.0 nên cần dứt khoát loại bỏ. Họ cho rằng, C. Mác và V.I. Lênin sống ở thời đại khác, cách chúng ta hàng thế kỷ và không có học thuyết, lý luận nào sống mãi nên không thể lấy quan điểm của người “đã chết” để làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của “những người đang sống”, không thể lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm phương châm chỉ đạo hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam thời nay. Hơn thế, họ còn cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng qua chỉ là “sự sao chụp phép biện chứng của Hêghen, chủ nghĩa duy vật nhân bản của Phoiơbắc” và “quan điểm của chủ nghĩa dân túy ở Nga”…

Từ đó, họ đã quy kết, vu cáo Đảng ta cản trở tiến bộ xã hội, đòi thay thế chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng tư sản và cho rằng: Thời nay, xây dựng chủ nghĩa tư bản là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn bởi tính ưu việt của nó, nhất là nền công nghiệp tiên tiến đã được kiểm nghiệm trên thực tế, qua nhiều thế kỷ.

Điều đáng tiếc, cần phê phán là, một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân có nhận thức mơ hồ, không phân biệt đúng, sai về bản chất, tính chất của thời đại, mối quan hệ biện chứng giữa nội dung thời đại với nội dung của từng giai đoạn, nhất là giai đoạn hiện nay đã tán đồng, tán dương các quan điểm sai trái ấy, ngộ nhận “sự tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản, của phương Tây”.

Tình hình trên cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dù bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, chống đến cùng hệ quan điểm sai trái để bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, con đường, biện pháp, những việc cần làm ngay

Thứ nhất,tư duy, tầm nhìnxuyên suốt và những việc cần làm ngay lúc này là tiếp tụcđẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bản chất khoa học, cách mạng, giá trị và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lợi ích khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tính tất yếu khách quan phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ ra nếu có sự phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì hậu quả tai hại của nó sẽ như thế nào. Từ đó, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nỗ lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cấp, các ngành, phải xác định rõ đây là vấn đề hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không thể làm qua loa, đại khái, áng chừng.

Thứ hai,tiếp tục đi sâu nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Đây là nhiệm vụ cấp bách, những việc cần làm ngay.

Kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là phải nắm chắc bản chất khoa học, cách mạng và giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa kiên định và phát triển, bảo vệ và sáng tạo. Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng nên lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng cần được bổ sung, cập nhật, phát triển cho phù hợp với tình hình mới; cần chắt lọc, loại bỏ những quan điểm đến nay không còn phù hợp với thời cuộc, qua đó, bổ sung, phát triển những đặc tính mới, luận điểm mới.

Thứ ba,đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; bổ sung những nội dung mới về chủ nghĩa tư bản hiện đại và những khuyết tật, giới hạn vốn có của nó, giúp mọi người nhận diện đúng bản chất bộ mặt thật của chế độ bóc lột và loại bỏ sự mơ hồ “ca ngợi không công cho chủ nghĩa tư bản”, .

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhất thiết phải đẩy mạnh đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, chống phá Việt Nam, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”; chống “giặc ngoại xâm” với “giặc nội xâm”.

Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận thức đúng lời cảnh báo và thực tốt lời dạy của V.I. Lênin: “Mọi kẻ thù đều đáng sợ, nhưng sợ nhất là những người cộng sản tự hủy hoại mình. Sự phân rã và mâu thuẫn nội bộ sẽ phá hoại Đảng, thậm chí nó có thể tự giết chết Đảng Cộng sản và chế độ XHCN”.

Cho nên, “chặt cành sâu mọt để cứu cây”, “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, là việc làm không ngừng nghỉ, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, làm cho Đảng ta sáng tầm hơn, trong sạch hơn, mãi mãi xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình hiện nay để dân tin, dân an yên, dân đồng tình, ủng hộ, dân tự giác bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có thành công hay không, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có đạt được hay không; bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân có đạt được hiệu quả hay không, tất cả phụ thuộc vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó thắng lợi của cuộc chiến đấu chống “giặc ngoại xâm và giặc nội xâm” do Đảng lãnh đạo và cả hệ thống chính trị Việt Nam đang vào cuộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự cảnh báo, cảnh tỉnh về mối đe dọa, các nguy cơ đối với dân tộc không thể xem thường/

Xem thêm

Rèn đức, luyện tài để trở thành công dân toàn cầu, đóng góp dựng xây đất nước

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *