Trang chủ / 2023 / Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2023

Những giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa Việt Nam – Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về Văn hóa

Cuối tháng 2 năm 1943, Đảng ta đã ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Họp từ ngày 25 đến 28.2.1943) và Đề cương về văn hóa Việt Nam (Năm 1943 của Trung ương). Trên cơ sở phương pháp luận Mác xít, …

Xem thêm

Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân …

Xem thêm