Trang chủ / 2022 / Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2022

Chân lý Cách mạng Tháng Mười

105 năm đã trôi qua, kể từ tháng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại – cuộc cách mạng đã làm cho mơ ước ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bằng, …

Xem thêm

Cách mạng Tháng Mười Nga-Càng nhìn xa càng hiểu gần

Cách mạng Tháng Mười Nga-Càng nhìn xa càng hiểu gần Nhân Văn Cách mạng Tháng Mười Nga – Chủ đề cũ nhưng luôn luôn mới và hấp dẫn Hơn 105 năm đã trôi qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi trên đất nước của Lênin …

Xem thêm

Đấu tranh, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống

Văn hóa truyền thống là hồn cốt của dân tộc, được coi như giá trị thương hiệu, quyền lực mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, giao lưu, tiếp biến …

Xem thêm