Trang chủ / Xã hội

Xã hội

THIÊN ĐƯỜNG TÂN TỰ DO TOÀN CẦU HÓA

(Tác giả: Fernando Buen Abad, internet@granma.cu, Cuba. Người dịch: Ngô Mạnh Hùng) Thật là một sai lầm lớn khi cho rằng chủ nghĩa tân tự do chỉ là một tên vô lại tư sản độc quyền trong lĩnh vực kinh tế – tài chính. Đó là một lỗi nghiêm trọng, …

Xem thêm

Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn

(TG) – Trong bối cảnh Đảng ta tích cực nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động tăng cường công kích, xuyên tạc, phủ nhận các quan …

Xem thêm