Trang chủ / Chính trị / CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN LỖI THỜI HOẶC ĐỐI LẬP VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN LỖI THỜI HOẶC ĐỐI LẬP VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ “giải trừ ý thức hệ”, làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta, thì việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong điều kiện mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.
Để phủ nhận lập luận ngụy tạo này chúng ta cần khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là một hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học phản ánh những quy luật khách quan của thế giới, dựa trên phương pháp biện chứng duy vật với các quan điểm khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử – cụ thể và thực tiễn. Việc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lê nin là chia rẽ, cực đoan, phiến diện, lẫn lộn cho tư duy người đọc.
Ðối với cách mạng Việt Nam, vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã được khẳng định trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ khi đến được với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người nói: “…Ðây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”… thực tế hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã và đang đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong cuộc chiến chống thiên tai dịch bệnh trong thời gian qua.
Việc đem đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin để phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin là rất sai lầm về quan điểm và phương pháp, về lịch sử và lô-gích. Bởi vì, về mặt lịch sử. chủ nghĩa Mác – Lê-nin chính là nguồn gốc lý luận, là cơ sở chủ yếu nhất hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu thực tiễn và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam, vượt lên trước những nhà yêu nước đương thời, khắc phục được sự khủng hoảng về con đường tiến lên của dân tộc Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại mới.
Như vậy về mặt lô-gích, về bản chất, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không có sự đối lập.Nếu gặp phải những luận điệu trên cần phải đấu tranh kiên quyết cả trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trước, trong và sau kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.
#ngannua

Xem thêm

Bầu cử Quốc hội: Tỉnh táo trước chiêu trò ‘tự ứng cử’ của thế lực phản động

Với bản “lý lịch đen” chống phá Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền tự ứng cử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *