Trang chủ / Chính trị / BỐN GIẢI PHÁP BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

BỐN GIẢI PHÁP BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng nhằm tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Kết quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng ta khẳng định trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng và đạt kết quả bước đầu” (1); “đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt”(2). Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ta cũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém đó là: “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”(3); “định hướng dư luận xã hội có lúc còn chậm”… Dự thảo cũng chỉ ra “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp”; “bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra còn tồn tại”, “có mặt gay gắt hơn”(4). Vì lẽ đó, dự thảo các văn kiện lần này Đảng ta nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”. Đi kèm với đó Đảng cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII. Về phương hướng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Về nhiệm vụ, giải pháp đã xác định thành những nhóm nhiệm vụ giải pháp; nhất là nội dung về “kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(5) được chỉ ra ở nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất và “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”(6) ở nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai.
Để thực hiện thắng lợi quan điểm của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chúng ta cần thực hiện tốt một số các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là giải pháp quyết định hàng đầu để đấu tranh hiệu quả chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, phản động trong thời điểm hiện nay. Muốn vậy, mỗi tổ chức đảng, đảng viên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho mọi tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao bổ sung vào văn kiện đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành, nêu cao tính đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề, như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu độc, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức tán phát các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao tính chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, phân loại cán bộ, đảng viên, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp uốn nắn những sai trái, lệch lạc. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nhất là kỷ luật phát ngôn, có các biện pháp để phát hiện đảng viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do ngôn luận gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng và ngoài xã hội.
Ba là, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ có thể thống nhất ý chí, thống nhất hành động trên cơ sở phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này; và chỉ trên cơ sở đó cán bộ, đảng viên mới phát huy hết phẩm chất, năng lực, trình độ, xác định lập trường chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, thù địch. Đối với cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cần mẫu mực về đạo đức, lối sống; phát huy vai trò “nêu gương”, đây là vấn đề rất quan trọng để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng noi theo.
Bốn là, tăng cường các biện pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Hiện nay tác động của internet là rất lớn tới tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, trong khi đó tỷ lệ người sử dụng internet ở nước ta chiếm khá cao. Đây cũng chính là phương tiện cơ bản để các thế lực thù địch phản động, cơ hội tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời đó cũng chính là thách thức lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…Việc chủ động có các biện pháp đấu tranh phản bác, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là rất quan trọng và cần thiết. Để hóa giải điều đó, đòi hỏi cần phát huy hơn nữa vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần, lực lượng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, trình độ làm chủ công nghệ, kịp thời vô hiệu hóa, bóc gỡ những thông tin xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù.
Nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hành động sai trái, thù địch, phản động là việc làm rất quan trọng và cần thiết, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Đây không chỉ là vấn đề bảo đảm cho Đại hội XIII của Đảng diễn ra thành công mà còn là bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính lợi ích và quyền lợi chính đáng của mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đại tá, Ths LÊ HÙNG SƠN
#ngannua
(1), (2), (3), (4), (5), (6): Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tr.249, tr.271, tr.273, tr.275, tr.277, tr.278

Xem thêm

Thủ đoạn “bẻ lái” một số vụ án hình sự trước thềm bầu cử

Trong thời gian qua, các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *